jamk.fi

Opintojen hyväksilukeminen

Mitä hyväksilukeminen on?

Hyväksilukeminen on sitä, että opiskelija tunnistaa, mitä hän jo osaa ja pystyy hyödyntämään tätä aiemmin hankkimaansa osaamista ammattikorkeakoulututkinnon osana. Se tarkoittaa siis esimerkiksi muissa opinnoissa, harjoitteluissa, työkokemuksissa tai harrastuksissa hankitun, opintojen osaamistavoitteita vastaavan osaamisen tunnistamista ja hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa. Opintojaksokuvauksissa kuvataan opintojakson suoritustavat ja se, mitä hyväksilukemisen menettelyä siihen sovelletaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskelija voi hakea opintojen

1) korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla,
2) aiemmin suoritettujen opintosuoritusten sisällyttämistä JAMKin tutkinto-opintoihin tai
3) aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli ns. AHOTia osana JAMKin opintoja.

Miten asiasi etenee?

Toimi seuraavasti:

Tutustu tutkinto-ohjelmasi opintojaksoihin ja opintokokonaisuuksiin sekä niissä esitettyihin osaamistavoitteisiin. Jos koet, että opintojaksojen sisällöt ovat jo hallussasi, voit hakea hyväksilukemista.

  1. Hae hyväksilukua HOPS-keskustelun pohjalta kirjallisesti lomakkeella opintojakson vastuuopettajalta ja esitä samalla mahdolliset dokumentit.
  2. Selvitä itsearvioinnin avulla vastuuopettajalle, mihin perustuen hyväksilukua haet ja millä tavoin osaamisesi vastaa opintojen osaamistavoitteita. Hyödynnä itsearvioinnissa kunkin opintojakson arviointikriteereitä.
  3. Toimita tarvittavat dokumentit osaamisestasi hakemuksen yhteydessä.
  4. Jätä hakemus oman tutkinto-ohjelman opintojakson vastuuopettajalle yksiköittäin ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

KUVIO 1. Hyväksilukemisen eteneminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (Sinä teet itsearvioinnin avulla) ja tunnustaminen (vastuuopettaja päättää hyväksymisestä tai hylkäämisestä) etenee kuvion 2 mukaisesti.

 

KUVIO 2. AHOTin eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eteneminen

Mitä sitten tapahtuu?

Hakemuksen käsittelyaika vastuuopettajalla on enintään yksi kuukausi. Jos opiskelijan pitää täydentää hakemusta, se tulee tehdä kahden viikon kuluessa opiskelijan saatua tiedon täydentämistarpeesta. Jos täydennystä ei määräajassa tehdä, hakemus raukeaa. Tutkinto-ohjelmat määrittelevät hakemusten käsittelyn ajoitukset siten, että opiskelijat tietävät ne ja pystyvät suunnittelemaan opintonsa sujuviksi ja hakemaan hyväksilukemisia riittävän ajoissa.

Vastuuopettaja arvioi opiskelijan esittämät oppimistulokset suhteessa opintojen osaamistavoitteisiin ja tekee sen pohjalta päätöksen hyväksiluvusta. Vastuuopettaja voi myös edellyttää opiskelijalta lisäselvityksiä tai näytön tai pyytää haastatteluun. Hän voi myös hylätä hakemuksen. Vastuuopettaja tiedottaa päätöksestään koulutuspäällikköä ja opintosihteeriä, joka kirjaa opintosuorituksen ASIOon.

Entä jos hakemusta ei hyväksytä?

Mikäli vastuuopettaja tekee hylkäävän päätöksen, hän perustelee sen kirjallisesti.

Jos hyväksilukemisesta tehdään hylkäämispäätös, opiskelija osallistuu opetukseen.

Päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua hyväksilukemisesta vastuuopettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksestä tiedon. Mikäli vastuuopettajan päätös on edelleen hylkäävä, opiskelija voi hakea tutkintolautakunnalta oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vastuuopettajan oikaisupyyntöä koskevasta päätöksestä.

Ohjausta ja neuvontaa

Opettajatutor antaa hyväksilukua koskevaa ohjausta ja opastusta osana HOPS-keskusteluja esimerkiksi Osaajana kehittymisen opintojaksolla. Ensimmäisen HOPS-keskustelun tavoitteena on erityisesti selvittää opiskelijan osaaminen suhteessa tutkinnon perusosaamisen tavoitteisiin ja ohjata opiskelija hyväksilukukäytänteisiin.

Opintojakson vastuuopettajan kanssa sovitaan tarkemmin hyväksiluvusta.

Lisätietoja