jamk.fi

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opinto- ja oppimissuunnitelma, jossa opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa, opintojensa suorittamistavat sekä aikataulut suhteutettuna ylemmän AMK-tutkinnon osaamistavoitteisiin. HOPS laaditaan opintojen alussa ja sitä päivitetään opintojen edetessä tarpeen mukaan.

HOPS on yksilöllinen ja sen laatimisen yhteydessä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Lyhyt kuvaus opiskelijan tähänastisesta opinto- ja työhistoriasta. Siihen on hyödyllistä arvioida hyviksi koettuja oppimistapoja ja nostaa esiin kehittämiskohteita.
  2. Kuvaus opiskelijan ammatillisista tavoitteista ja osaamistarpeista. Tässä on hyvä arvioida miten nyt käynnistymässä oleva koulutus auttaa opiskelijaa saavuttamaan omat tavoitteensa.
  3. Itsearviointi tämän hetkisestä osaamisesta suhteessa tutkinto-ohjelman tavoitteena oleviin osaamisiin ja osaamisen kehittämistarpeet.
  4. Opintojen aikataulutus ja resursointi, minkä verran opiskelijalla on mahdollista käyttää aikaa opintoihin ja miten hän voi yhdistää opintoja työhönsä.
  5. Opinnäytetyön aihepiiri ja sen edellyttämä osaaminen esim. kehittämismenetelmät.