jamk.fi

Opintojen suunnittelu

Ylemmän AMK-tutkinnon peruspiirteitä

 • Pääsyvaatimus: AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden soveltuva työkokemus
 • Tutkinnon laajuus: 60 tai 90 opintopistettä
 • Suorittaminen: yleensä osa-aikaisesti työn ohessa, kesto 2-3 vuotta
 • Tutkinnon luonne: työelämälähtöistä, vaativaa asiantuntijakoulutusta
 • Opiskelutapa: monimuoto-opiskelua, jossa opiskelu ja työ sovitetaan yhteen
 • Opinnäytetyö: työelämää kehittävä soveltava tutkimus / kehittämistyö
 • Tutkinnon tuottama pätevyys: ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), kelpoisuus ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin

Ylempi AMK-tutkinto tarjoaa ammattikorkeakoulusta valmistuneille täydennys- ja jatko-opintojen väylän, joka antaa ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisen pätevyyden. Tutkinnon menestyksellinen suorittaminen vahvistaa opiskelijan ammattialakohtaista osaamista, laajentaa yleisiä työelämässä tarvittavia johtamis-, yrittäjyys-, tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia luoden uusia urakehitysmahdollisuuksia.

Koulutuksen tavoitteet

Ylempään AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta, että opiskelija hankkii riittävän tieto- ja taitoperustan sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja muissa tehtävissä toimimista varten.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen (Asetus 18.12.2014/1129) tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on:

 1. laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä;
 2. syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä;
 3. valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
 4. hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Ylemmän AMK-tutkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuu laaja-alaisuus ja siirrettävyys, mikä mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä ja on siirrettävissä työtehtävästä ja -organisaatiosta toiseen. Oleellista on oman toiminnan näkeminen osana laajempaa kokonaisuutta, asiantuntijuuden jakaminen ja toisilta oppiminen.

Opintojen joustava suorittaminen

Koulutus järjestetään pääsääntöisesti monimuoto-opiskeluna, joten opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa. Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Kontaktijaksot järjestetään eri koulutusaloilla joko kahtena peräkkäisenä arkipäivänä noin kerran kuukaudessa tai iltaisin ja viikonloppuisin. Verkko-oppimisympäristö tukee opintojen suorittamista riippumatta ajasta ja paikasta.

Koulutusprosessin joustavuus perustuu opiskelijan mahdollisuuteen rakentaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa oman urakehitystavoitteensa pohjalta hyödyntäen JAMKin eri koulutusalojen välistä synergiaa sekä kansainvälistä opintotarjontaa opintojen toteuttamisessa. Tämä mahdollistaa yksilölliset valinnat ja yhdistää entistä joustavammin työn ja opiskelun.

Opintojen kuormittavuus

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Opintopistejärjestelmässä kokoaikaisen opiskelijan lukuvuoden työmäärä on keskimäärin 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä, jolloin 60 opintopisteen laajuinen tutkinto edellyttää noin 1 600 tunnin työpanosta ja vastaavasti 90 opintopisteen suorittaminen noin 2400 tunnin työpanosta.