Opintojen joustava suorittaminen

Koulutus järjestetään pääsääntöisesti monimuoto-opiskeluna, joten opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa. Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Kontaktijaksot järjestetään eri koulutusaloilla joko kahtena peräkkäisenä arkipäivänä noin kerran kuukaudessa tai iltaisin ja viikonloppuisin. Verkko-oppimisympäristö tukee opintojen suorittamista riippumatta ajasta ja paikasta.

Koulutusprosessin joustavuus perustuu opiskelijan mahdollisuuteen rakentaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa oman urakehitystavoitteensa pohjalta hyödyntäen JAMKin eri koulutusalojen välistä synergiaa sekä kansainvälistä opintotarjontaa opintojen toteuttamisessa. Tämä mahdollistaa yksilölliset valinnat ja yhdistää entistä joustavammin työn ja opiskelun.

 

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opiskelu- ja oppimissuunnitelma, jossa opiskelija asettaa omat oppimistavoitteensa, opintojensa suorittamistavat sekä aikataulut suhteutettuna ylemmän AMK-tutkinnon osaamistavoitteisiin. Laadit HOPSin opintojen alussa ja päivität sitä opintojen edetessä tarpeen mukaan.

HOPS on yksilöllinen ja sen laatimisen yhteydessä käsitellään seuraavat asiat (katso kuvio 1):

  1. Tähänastinen opinto- ja työhistoriasi. Arvioit hyviksi koettuja oppimistapoja ja nostat esiin kehittämiskohteita.
  2. Ammatilliset tavoitteesi ja osaamistarpeesi. Arvioit, miten nyt käynnistymässä oleva koulutus auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi.
  3. Itsearviointi tämän hetkisestä osaamisestasi suhteessa tutkinto-ohjelman tavoitteena oleviin osaamisiin ja osaamisen kehittämistarpeet.
  4. Opintojen aikataulutus ja resursointi, minkä verran sinulla on mahdollista käyttää aikaa opintoihin ja miten voit yhdistää opintoja työhösi.
  5. Opinnäytetyön aihepiiri ja sen edellyttämä osaaminen esim. kehittämismenetelmät.

Kuvio 1. HOPSin laatimisen osat