jamk.fi

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi

Opiskeluoikeuden säilyttämiseksi sinun tulee ilmoittautua lukukausittain läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ASIO-opiskelijahallintojärjestelmän kautta. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Kevätlukukautta koskevan ilmoittautumisen voit tehdä myös edellistä syyslukukautta koskevan ilmoittautumisen yhteydessä. Läsnäoloilmoittautuminen on mahdollista muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi tai päinvastoin vain ilmoittautumisaikana. Jos haluat muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoittautumista muuna aikana, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Ohje uusille opiskelijoille

Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaudut läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Opintopolku.fi -palvelussa.

1.8.2015 voimaan tulleen ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 29 §) mukaan voit ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain seuraavista syistä:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
  • palvelukseenastumismääräys
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Toimita poissaolon todentava virallinen dokumentti (ks. yläpuolelta) ilmoittautumisaikana opiskelijapalveluihin. Mikäli dokumentit eivät ole riittävät tai et toimita niitä lainkaan ilmoittautumisaikana, sinut merkitään läsnäolevaksi.

Läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi

 • opiskeluoikeutesi säilyy
 • voit ilmoittautua ja osallistua opintojaksoille
 • suorittaa opintoja
 • saada ohjausta opinnäytetyöhön
 • hakea tutkintotodistusta

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

Poissaolevana sinulla ei ole oikeutta

 • osallistua opetukseen
 • saada suorituksia opintorekisteriin

Poissaolevana voit halutessasi kuitenkin tehdä opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opintojaksot ovat samoja kuin tutkinto-opinnoissakin ja ne hyväksiluetaan tutkintoon. Voit tehdä opintoja haluamasi määrän. Opinnot ovat maksullisia.

Poissaolo-oikeutta koskevat säännöt

1.8.2015 jälkeen alkaneessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa aloittavat opiskelijat

Mikäli suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua tai olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla opintojen aikana, voit ilmoittautua poissaolevaksi ilman, että opiskeluoikeusaikasi kuluu. Poissaoloilmoittautuminen tehdään tällöin opiskelijapalveluissa, jonne sinun tulee toimittaa poissaoloon oikeuttava virallinen dokumentti. Opiskeluoikeusaikaasi ei myöskään kuluta muu enintään kahden lukukauden pituinen poissaolo. Huom. katso ensimmäistä lukuvuotta koskevat säännöt tältä sivulta kohdasta Ohje uusille opiskelijoille.

Ennen 1.8.2015 alkaneessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaneet opiskelijat

Jos olet ottanut paikan vastaan ennen 1.8.2015 alkaneesta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta, sinut on merkitty automaattisesti läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelijapalveluiden toimesta. Erityisestä syystä voit kuitenkin ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahdeksi lukukaudeksi. Ota tällöin yhteyttä opiskelijapalveluihin. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei kuluta opiskeluoikeusaikaasi.

Kuvio 1. Poissaolo-oikeuden määräytyminen