jamk.fi

Opintojen laatu ja siihen vaikuttaminen

Anna palautetta ja vaikuta!

Palautteet ovat opiskelijan ensisijainen vaikuttamiskanava.

 • Opintojaksopalaute: Tutkinto-ohjelmasta vastaavan päällikön valitsemilta opintojaksoilta kerätään opintojaksopalaute. Opintojaksopalautteen lisäksi voidaan koota palautetta laajemmista opintokokonaisuuksista. Opinnäytetyön arvioinnin yhteydessä voit antaa palautetta opinnäytetyöprosessin sujuvuudesta. Kun vastaat palautteeseen, voit vaikuttaa opetuksen toteutukseen jatkossa. Tarvittaessa tutkinto-ohjelmasta vastaava päällikkö keskustelee palautteesta opettajan kanssa.
 • AVOP: Valmistumisvaiheessa vastaat opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palautteeseen https://avop.fi/fi. Palautteessa kerätään tietoa opetuksesta ja oppimisesta, kansainvälisyydestä, työelämäyhteyksistä, harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja opiskelutyytyväisyydestä. Palautteen perusteella kehitetään koulutusta, ja se on myös yksi ammattikorkeakoulun rahoitukseen vaikuttavista asioista.
 • YAMK-seurantakysely: YAMK-tutkinnon suorittaneille lähetetään kahden vuoden välein kysely, jolla kysytään tutkinnon tuottamaa osaamista, tutkinnon merkitystä työuralle, tutkinnon vastaavuutta työelämän tarpeisiin sekä vastaajien työmarkkinatilannetta. Vastaamalla annat opiskelijoille tietoa koulutuksen merkityksestä ja JAMKille palautetta koulutuksen vaikuttavuudesta koulutuksen kehittämisen tueksi.

Määrämuotoisten palautteiden lisäksi voit antaa välitöntä palautetta. Kun havaitset opetuksessa kehittämistarpeen, keskustele ensin opettajan kanssa. Jos keskustelu opettajan kanssa ei auta, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasta vastaavaan päällikköön. Voit ottaa yhteyttä myös oman yksikkösi laatuvastaavaan.

Voit tutustua AVOP-palautteen ja sijoittumisseurannan tuloksiin Elmo-opiskelijaintrassa (vaatii käyttäjätunnuksen).

Laatujärjestelmä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunhallinta perustuu laatujärjestelmään. Laadunhallinta on jokaisen jamkilaisen asia, ja opiskelijan rooli siinä on keskeinen. JAMKin laatujärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, mikä tarkoittaa asioiden tekemistä aina vähän paremmin kuin edellisellä kerralla:

 • PLAN/SUUNNITTELE - Opetussuunnitelmat (OPS) luovat puitteet koulutukselle, henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa laadit omakohtaisen suunnitelman OPSin pohjalta
 • DO/TOTEUTA - Opiskelija opiskelee opettajien ohjauksessa. Koulutus toteutetaan JAMKin ohjeiden mukaan – opiskelijan kannalta tärkeimpinä tutkintosääntö ja opinto-opas
 • CHECK/ARVIOI - Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta
 • ACT/PARANNA - Opiskelija ja kaikki koulutuksen toteutukseen osallistuvat parantavat jatkuvasti omaa toimintaansa

Klikkaa kuvaa ja katso, miten laatu on osa arkea koko opintojesi ajan:

 Laatu koulutuksessa

JAMKin laatukäsikirja kuvaa laadunhallinnan kokonaisuuden, jota täydentää prosessikuvauksista koostuva toiminnanohjauskäsikirja (TOKA, Elmo-opiskelijaintrassa). Prosessikuvaukset tekevät näkyväksi JAMKissa sovitut toimintatavat.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on auditoinut JAMKin laatujärjestelmän. Auditointi on voimassa 27.3.2019 saakka.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Korkeakouluyhteisön jäsenenä opiskelijalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ne määräytyvät lakien, asetusten ja JAMKin tutkintosäännön perusteella.

Opiskelijalla on oikeus

 • Saada tietoonsa opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, suoritustavat, suoritusten uusintamahdollisuudet, arviointiperusteet ja päättymisajankohta.
 • Saada hyväksiluettua muualla suoritettuja ja suoritettavia opintoja.
 • Saada suoritetusta opintojaksosta suoritusmerkintä opintosuoritusrekisteriin kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä.
 • Korottaa hyväksyttyä arvosanaa perustellusta syystä yhden kerran.
 • Saada tarpeensa mukaista ohjausta suorittaakseen tutkinnon ohjeajassa.
 • Antaa palautetta opintojaksoista, tutkinto-ohjelmasta ja opetuksen laadusta.

Opiskelijalla on velvollisuus

 • Toimia JAMKin eettisten periaatteiden mukaisesti.
 • Ilmoittautua läsnä/poissaolevaksi lukukausittain.
 • Laatia ja ylläpitää HOPSia.
 • Huolehtia opintojaksoille ilmoittautumisesta.
 • Suorittaa opintojakso pääsääntöisesti kahden lukukauden kuluessa sen aloituksesta.
 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta.

Yhteystiedot

Lisätietoa laadunhallinnasta löydät Elmo-opiskelijaintrasta (vaatii käyttäjätunnuksen). Lisäksi tietoa antavat yksiköiden laatuvastaavat, ammattikorkeakoulun laatupäällikkö ja opiskelijakunta JAMKOn koulutuspoliittisista ja kansainvälisistä asioista vastaava edunvalvoja:

JAMKin laatupäällikkö

Janatuinen Tero

Laatupäällikkö, Quality Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358405365591

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ahlqvist Jaana

Toimistovastaava, Officer
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405322942

Hyvinvointiyksikkö

Heikkilä Eija-Mari

Suunnittelija, Administrative Planner
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400686471
Näytä lisää

Liiketoimintayksikkö

Turpeinen Jukka

Suunnittelija, Administrative Planner
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358407570090

Teknologiayksikkö

Markkanen Marja-Kaarina

Suunnittelija, Administrative Planner
Teknologia hallinto, Administration
Teknologia, School of Technology
+358407661053
Näytä lisää

Opiskelijakunta JAMKO

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava, 045 319 4904, kopo(at)jamko.fi